sthUla sukshma kArana turyam turyAtItam iti paNcAvasthA kramena lakshyante
eteshAm api sarveshAm vijNAtA yaH sa yogI sa siddha purushaH sa yogisvara iti param rahasyaM prakashsitam
 
Gross (sthula) subtle (sukshma) causal (karana), the fourth state (turya), beyond the fourth (turyatita) this is the sequence of awareness of the five states. The Yogi that cognizes all of the states is a Perfected One (siddhapurusha) , a Lord of Yoga (yogishvara). This elucidates the highest secret.
 
Siddha Siddhanta Paddhati 5.51